Sykefravær

Rutiner ved fravær:

 • Første fraværsdag må du ringe Stolt vakt telefon 24102824 og din formann hos kunde før arbeidstiden begynner. SMS er ikke godkjent.
 • Si fra hva det gjelder, egen sykdom, barns sykdom eller noe annet.
 • Ved bruk av en egenmelding, må du ringe Stolt vakt telefon dersom du fortsatt er syk dag 2 og dag 3.
 • Første dag du er frisk igjen, må egenmeldingen fylles ut, signeres og leveres til oss.
 • (Enten ved å levere på kontoret eller sende den på e-post hms@stoltbemanning.no)
 • Ved bruk av sykemelding, holder det med å ringe første fraværsdag, men du må da informere oss om hvor langt fraværet vil vare.
 • Som regel sendes sykemelding elektronisk fra din fastlege, det er viktig at du går inn på Ditt NAV og fyller ut nødvendig informasjon. Ellers vil ikke vi som arbeidsgiver motta din sykemelding.
 • Ved sykemelding i papirform er det viktig at del C + D leveres inn/sendes inn til arbeidsgiver.
 • Sykmeldingen må være original og egenerklæringen på del D av sykmeldingen må fylles ut og signeres.
 • For å ha rett til utbetaling av sykepenger, må sykemeldingen sendes/leveres inn til arbeidsgiver innen 14 dager, ellers faller retten til sykepenger bort.
 • Opprettholder du ikke disse reglene, vil retten til utbetaling av sykepenger falle bort.
 • Ved misbruk av fraværsregler, kan du risikere å ikke å få fraværet ditt godkjent. Og i verste tilfelle hvis dette gjentas, kan ditt arbeidsforhold hos oss stå i fare.
 • Hvis du blir langtidssykemeldt, er det NAV som utbetaler sykepenger etter de første 16 kalenderdagene. Du må fortsatt gå inn på Ditt NAV og fylle ut nødvendig informasjon, slik at vi som din arbeidsgiver og NAV mottar din sykemelding. Ved sykemelding i papir form må du sende/levere inn del C. Del D leverer du direkte til ditt lokale NAV kontor.
 • Vi som din arbeidsgiver plikter å følge deg opp, for å påse at du som vår ansatt blir ivaretatt på en god måte.
 • Om det gjelder korttids-/ eller langtidssykdom, vil vi holde kontakt med deg.
 • Du som ansatt plikter også være delaktig i denne prosessen, for å gi oss og NAV nødvendig informasjon. Du skal ved sykefravær medvirke til å finne løsninger og tiltak som gjør at du kan komme helt eller delvis tilbake i arbeid så raskt som mulig.
 • Du har møteplikt til oppfølgingssamtaler med oss som arbeidsgiver og NAV, og skal delta aktivt i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplanen. Du må delta på interne tiltak som kan bidra til hel eller delvis tilbakeføring til arbeid.
 • Deltar du ikke i denne prosessen, kan dine rettigheter for utbetaling av sykepenger bortfalle.

Rett til egenmelding

 • Etter 2 måneder i arbeid (sammenhengende) hos Stolt.
 • Dagen/dagene du er syk må du være i oppdrag (ha oppdragsbekreftelse).
 • Med andre ord, du skulle ha jobbet den dagen/de dagene for Stolt hvis du ikke hadde vært syk.
 • 3 kalenderdager pr. egenmelding (fredag til og med mandag = 4 dager).
 • 4 egenmeldinger i 12 måneder.
 • Etter 4 ganger innen 12 måneder, mister man retten til å bruke egenmeldinger i 6 måneder (du kan bruke sykmelding i den perioden).
 • Mellom 2 egenmeldinger må det være minst 16 kalenderdager (Jobbende dager)
 • Du kan ikke bruke egenmelding innen 16 kalenderdager etter en sykmelding.
 • Etter et opphold på mer enn 14 dager uten gyldig fravær, må du opparbeide rettigheter på nytt.

Rett til sykemelding

 • Etter 4 uker i arbeid (sammenhengende) hos Stolt
 • Dagen/dagene du er sykmeldt må du være i oppdrag. (Ha oppdragsbekreftelse)
 • Med andre ord, du skulle ha jobbet den dagen/de dagene for Stolt AS hvis du ikke hadde vært syk
 • De første 16 kalenderdagene blir utbetalt av Stolt.
 • Etter 16 kalenderdager er det NAV som utbetaler sykepenger.
 • Etter et opphold på mer enn 14 dager uten gyldig fravær, må du opparbeide rettigheter på nytt

Hvis du ikke har rettigheter til å få utbetalt sykepenger av Stolt, kan du henvende deg til ditt lokale NAV kontor.

Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@stoltbemanning.no